1

ظرف غذای برقی بزرگ مخصوص محل کار | تکسبد

بزرگ ترین دغدغه برای کسیانی که در اداره جات کار می کنند گرم کردن وعده ی غذاییشان است. برای کارمندان زحمت کشی که در اداره جات برای خودیک وعده غذایی نهیه کرده اند و می خواهند آن را گرم کنند باید از اجاق گاز استفاده نمایند. اگر لحظه ای درغ کنند و به ادامه ی کار خود بپردازیند ممکن است غذی آن ها بسوردو یا ته بگیرد. این باعث خواهد شد که تمامی روز آن ها به خاطر یک وعده غذایی خراب شود دیگر روحیه کار کردن قبلی را نداشته باشند.

ادامه مطلب...
1